BatorkesziaLap

Az idei év első keresztelője a református templomban

Örömmel és Isten iránti hálával tudatjuk, hogy 2015. március 1-jén az idei év első keresztelőjére kerül sor a bátorkeszi református templomban.

 

ifj. Gyöpös István és Urbán Lívia 

első gyermeke, István nevű fia 

részesül a keresztség sákramentumában.

 

Az istentisztelet 10.30-kor kezdődik.

 

„Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Máté 28,18-20)

 

Szülők és keresztszülők fogadalomtétele:

 

Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén Anyaszentegyházba a szent keresztség által befogadtassék?

Felelet: Ígérjük.

Ígéritek-e, hogy e kisgyermeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmával?

Felelet: Ígérjük.

 

A gyülekezetet fogadalomtétele:

Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitbeli nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek?

A gyülekezet felel: Ígérjük és fogadjuk.  

 

 

         „A minden jónak adója, a szeretetnek és kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg ezt a gyermeket.

Nevelje fel őt szülei örömére, Anyaszentegyházunk javára." Ámen

Ön itt van: Home Hitélet Az idei év első keresztelője a református templomban